Show contact information
Norsk  Support  Nye Lovkrav
Nye krav fra norske myndigheter og kontrollorgan

 

Myndighetene har innført og strammet inn rapporteringskravene i «Forskrift om bokføring» og nye tiltak for kontroller innføres fra nyåret. Fra Timekiosk sin side jobber vi nå på spreng med å få på plass ny funksjonalitet og tilpasse oss de nye reglene. Dette er tidkrevende og kostbart for oss, men vil også helt klart påvirke dere som kunde.

 

Vi har tidligere sendt ut informasjon om Timekiosk «Versjon 5» og 97 prosent av våre kunder har valgt å oppgradere til denne nye versjoner som blant annet gir støtte for personallister og etterhvert også den nye og omfattende kasseloven som er planlagt. I denne omgang er det flere nye krav som vil berøre dere som kunder og som dere bør forholde dere til. I avsnittene under er det listet opp nye krav og krav som er justert/presisert, men fremfor alt kan det ventes at kravene vil ettergås tettere enn før. Vi har plukket ut den delen av teksten i lovverket som synes mest relevant, men oppfordrer dere til å lese hele endringsmeldingen som angitt i linken nederst. Etter hvert kapittel under, så er det angitt kort hva vi kan gjøre for å hjelpe dere med å få på plass rutiner og lignende som gjør at dere kan drive i henhold til lovkravene.

 

 

§ 5-4-1. Dokumentasjon av medgått tid

 

Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder eller oppdrag. Dokumentasjonen skal være utarbeidet senest innen utløpet av den etterfølgende måned. Med intern tid menes timer brukt på arbeidsoppgaver som ikke kan henføres til kunder eller oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris.

 

Timekiosk vil fra nyåret ha tilgjengelig ny funksjonalitet gjennom «Versjon 5», som gjør at dere enkelt kan ta ut rapporter som viser medgått tid. Eksisterende bruksanvisninger blir oppdatert og blir tilgjengelig snarlig via supportsidene våre. Funksjonen krever Timekiosk Timebok/Total. Noen standardvalg for oppsett relatert til «Intern tid» blir lagt inn for kunder som ikke allerede bruker slik rapportering. For tilpasninger i dette oppsettet bistår vi med vanlig konsulentassistanse på timebasis.

 

 

§ 5-4-2. Dokumentasjon av timebestillinger

 

Bokføringspliktige som utfører tjenester etter timebestilling, skal dokumentere de bestilte timene. Dokumentasjonen skal omfatte tidspunkt for utførelsen av tjenesten, kundens navn og så vidt mulig hvem som skal utføre tjenesten. Det skal fremgå av dokumentasjonen hvilke timer som ikke er gjennomført. Dersom en avbestilt time erstattes av en ny bestilling, skal den nye bestillingen fremgå av dokumentasjonen og den tidligere bestillingen kan fjernes.

 

Timekiosk vil fra nyåret ha tilgjengelig ny funksjonalitet gjennom «Versjon 5», som gjør at dere enkelt kan ta ut rapporter som viser timebestillingshistorikk. Eksisterende bruksanvisninger blir oppdatert og blir tilgjengelig snarlig via supportsidene våre. Funksjonen krever Timekiosk Timebok/Total. Noen standardvalg for oppsett relatert til «Intern tid» blir lagt inn for kunder som ikke allerede bruker slik rapportering. For tilpasninger i dette oppsettet bistår vi med vanlig konsulentassistanse på timebasis.

 

 

§ 8-3-2. Kassarapporter

 

Daterte, nummererte summeringsstrimler (« z-rapporter ») eller tilsvarende rapporter som omtalt i delkapittel 5-3, skal vise omsetning pr. ansatt fordelt på varesalg og salg av behandlingstjenester. Summeringsstrimlene i frisørvirksomhet skal dessuten vise omsetning av klipp adskilt fra øvrige behandlingstjenester.

 

Timekiosk tilpasser nå rapportene slik at de kan vise behandlinger fordelt på regnskapsmessige konteringer for å støtte kravet om spesifikasjon av «Klipp». Dette vil gjøre det enkelt ta ut perioderapporter med spesifikasjon av «Klipp» og vil gi mulighet for bedre rapportering generelt også. For at dere skal kunne benytte denne funksjonen, så kreves det at behandlingsdata oppdateres og hver enkelt behandling settes opp med referanse til aktuelle regnskapsmessige kontering. Vi har et standardoppsett vi anbefaler, men vi kan kun endre dette oppsettet i samarbeid med dere. Tid vi bruker på å bistå med omstrukturering av data og tilpasning til en konteringsbasert rapportering belaster vi på vanlig timebasis. Mye av arbeidet kan dere evt. gjøre selv.

 

 

§ 8-5-6. Personalliste

 

Den bokføringspliktige skal sørge for at det på arbeidsstedet føres en personalliste. Personallisten skal angi den bokføringspliktiges navn og organisasjonsnummer.

 

Personallisten skal gi en oversikt over personer som arbeider i virksomheten, herunder også ulønnet og innleid personale. Personallisten skal angi den enkeltes navn og fødselsnummer eller D-nummer. Fødselsnumre og D-numre kan erstattes med unike koder. Det skal i så fall utarbeides en oversikt over benyttede koder med tilhørende fødselsnummer eller D-nummer. Kodeoversikten anses som en del av personallisten.

 

Personallisten skal for hver arbeidsdag angi tidspunktet for arbeidsdagens begynnelse og slutt, og skal føres i umiddelbar tilknytning til at arbeidet påbegynnes og avsluttes.

 

Den bokføringspliktige skal sørge for at pass eller annen gyldig legitimasjon med bilde, eller kopi av slik legitimasjon kan fremvises for alle tilstedeværende som arbeider i virksomheten.

 

Timekiosk vil fra nyåret ha tilgjengelig ny funksjonalitet gjennom «Versjon 5», som gjør at dere enkelt kan registrere arbeidstid og personalinformasjon ihht. til dette lovkravet. Det vil bli laget en egen bruksanvisning relatert til endringene som blir tilgjengelig snarlig. Funksjonen krever Timekiosk Timebok/Total.

 

 

 

Vi presiserer at spørsmål knyttet til myndighetenes lovkrav og tid vi etter avtale med dere bruker på spesielle tilpasninger knyttet til rutiner/oppsett i den enkelte virksomhet ikke er inkludert i vår support og blir belastet på timebasis.

 

Les mer her: http://bit.ly/1bPvTRy

 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6010748
Sider: 9571196

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.